عاجل

تقرأ الآن:

مشت زنی در آغاز پارلمان جدید اوکراین


No Comment

مشت زنی در آغاز پارلمان جدید اوکراین

نمایندگان ملی گرای اوکراین از حزب سوبودا(آزادی) بخشی از نرده‌های پیرامون ساختمان پارلمان را شکستند. همزمان، در اولین روز شروع به کار پارلمان جدید در ۱۲ دسامبر، نمایندگان مخالف با حامیان حزب حاکم درگیر شدند.

No Comment المزيد من